Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'€ $6 >

,, En eindelijk , dat de Onderget. dus mat ?» 35 20e<l recht mondeling heeft geprotefteerd, ',, ,, en als nog, voer zoo veel des noods blijft

■„ „ protefteeren , tegen de applicatie van de

,, „ voorfz. aanfehrijving op zijn perfoon , eri

,, . „ tegen de daar op fteunende interdictie van ,, den Raad in het waarneemen der func„ „ tien, tot welke hij binnen deeze Stad wet-

„ „ tiglijk geroepen , en bij mutueel contract

,, „ tusfehen hem Onderget. en zijne Gemeente

,, verbonden is. Zullende de Onderget. in cas „ „ de Raad bij derzelver Refolutie onverhoopt

„ mogt perfifteeren , zijn protest tot fchade,, „ looze opheffing van Üwlieder Deereer, met

„ overlegging van het gepofeerdc en gep g„ fenteerde bij deeze Memorie, vervolgen 3, „ daar en alzoo, als de Onderget. zal te raaq?

„ „ worden , houdende de Onderget. het bij

„ deeze Memorie in facto gepofeerde en ge., detailleerde, aangaande het ter deezer ztake „ op den iSden deezer in den Raad voorge,, „ vallene , en zijne destijds aldaar gededa,, „ reerde intentie voor de prscife en onver,, ,, minkte waarheid , waar op in alle deszelfs

s, ,, gedeelten, zoo wel als in het geheel, te let„ ten ftondt en nog te letten ftaat, het geen hem uit fut verkort Extract der Notulen, „ „ het welic hem ter hand gefield is, niet blijk-

,, baar is gefchied te zijn , nemaar in tegen-

„ „ deel , dat daar in omisfie en erreur is „ „ begaan,

„ „ Koomende nu tot Conclufie , zo ver-

„ „ wagt de Onderger, van de mquiteit van

„ „ Üwlieder Vergadering en vordert uit kracht

„ van zijn goed recht en de gegeevene ou„ vertures, dat de Raad der Gemeenre , de „ zaak en de intentie van den Onderget, nader inziende, de genoomene Refol. zal 3, ,, Hellen buiten effect, en daar van kennis

»» geeven waar het behoort. Terwijl de

„ Onderget. altoos bereid blijft, om, na „ voorafgaande verklaaring zijner meening, n », overeenkoomftig het bovengemelde, de gé-

» re*

Sluiten