Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 97 >"

„ requireerde belofre gaaf af te leggen , co»-.

„ „ farm de. vonrige geciteerde Publicatien van

„ bet tegenw. lief uur.

« m Door wplke fchikkingè' aan het belang

„ „ van de talrijke Familie van de Onderger.,.

" 3) a^n het^ algemeen verlangen der Nederd,

„ Geref. Gemeente, en aan het oogmerk der „ „ belofte , en mitsdien aan • de Decrceten

3> „ van het Provintiaal Beftuur. van 5 April

" " en -3 Jum'j deezes Jaars volkoomen zou

„ „ kunnen worden voldaan , en zoo wel aan

„ „ den Raad als aan den Onderget. zonder

„ „ iemands Prasjuditie zou kunnen worden ge„ „ geeven goed contentement."

3> De Onderget. — die onmoogelijk eerder

* ri,e Memorie aan den Raad heefc kunnen „ mieeveren , om dat hij eerst Saturdag den „ 23 het Extract van den Raad ontfangen hadt,

: ,, — vleide zich , zo hij durft fuftineeren, met grond , dar de Raad , nu beeter geinforrceerd zijnde , de verlangde verandering in „ hunne Refolutie zou gemaakt, en de voor-

geflaagen weg van fchikking geaccepteerd hebben; toen hij , tot zijne verbaazing et» „ imene, vernam, uar de Raad reeds op Maanm dag den i8den , zonder refumtie, en dus

ij,, bijna eene geheele week. voor dat de „ Onderget. iets tot zijne Juftificatie heeft kui>

„• nen inbrengen, gemeend hadt niet alleen aan

„■ oen Kerkenraad zijner Gemeente, maar ook aan bet Provintiaal Committé van de genbo„ mene Refolutie te moeten kennis geeven,

,, en dewijl , ja weerwil van de pro'tefatien.

„ van den Onderget. zijn ingeleeverd Decla-

„ . ratoir in de Notulen van den Raad (blijkend* : „ het Extract) als eene Refrictie, en in de

„ Misfive aan het Provint. Committé als eene

\ „ weigering wordt opgegeeven , en hec gem. j „ Committé niet kunnende oordeelen over dé j* gemanifefteerdc intentie van den Ondereet

I*» bij_ aanfehrijving van ar Julij , denzei ven''als

j„ weigerende befchonwd en verklaard hadt de \i, interdictie te houden voor eene efective di** ,x mis*

Sluiten