Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9^ >

mistte , — zo fchijnt bier in do reeden tezijn dat de Memorie van den Onderget. die op den 25 Julij , gelijktijdig met de Mi.fi'e van bet Committé , bij den Raad der Gemeente binnen kwam , niet heefc kunnen genomen worden in deliberatie, en dat effecf niet heelt moogen forteeren, het geen doOnderget. daar van gewenscht en met reeden fzo hij meent) hadt'moogen vcrwag en. % De Onderget, onderwijl , zelve geene aanfehrijving van hec Provintiaal Committé ont" fangen hebbende, en dus geheel_ onkundig

van' deeze nadere difpofitio , zo niet de Kerkenraad de goedheid gehad hadt, hem bij Commisfie daar van kennis te geeven , oor" deelde nog eehigen tijd te moeren wagtea

naar antwoord van den Raai , eer hu, uwe veelvuldige beezigheden door een adres van doleantie behoorde ta vermeerderen.

Dan . middelerwiil hadt de groore Vergadering der Nederd.' Geref. Gemeente deeze* Stad eene Commisfie benoemd, om in deeze zaak bet belang der Gemeente en van den Onderget. te behartigen , en te beproeven of hunne poogingen daar toe bij den Raad van 11 vrucht zijn konden.

Deeze Commisfie, naar de voorbeeldige liefde en broederfchap, die onder de Leeraars en Opzienders deezer Gemeente heerscht, in weerwil van verfchiller.de denkwijze en opinien, hadt op den 1 Aug. ook eene Memorie aan den Raad der Gemeente iugeleeverd, zonder dat de inhoud daar van, voor twee dagen „ laater, aan den Onderget. is bekend geworden,

en dus zonder eenige collufie of affnraak mee den Onderget. en welke Memorie hier neevens als Bijlaue gevoegd is.

De Onderget. durft , Medeburgers » eeven daarom zich 'op die Memorie met alle fiducie beroepen, om dat daar in de onloochenbaare bewijzen zijn van de waare intentie van den Onderget. en van het juifte oogmerk van zijn ingeleeverd Declaratoir, en derhalven het goed 0 h „ recht

Sluiten