Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ diagtfder zaake met onpartijdige billijkheid zult

' 3 kunnen oordeelen: en dus nu te moeten over-' „ gaan tot zijn tweede ftuk, en eenige weinige aanmerkingen daar hij te voegen. ,, II. Uit de eenvouwige Lectuur van het bevoo« ,, rens genarreerde zal aan üwlieder Vergadering „ genoegzaam coufteeren.

i.) Dat het overgeleeverd Declararoir van deit 5> Onderget. op den i^den Julij deczes Jaars

9) volftrekt niet kan worden opgevat als eene

5J weigering, of verboodene re.ftrictie, zelfs

niet als eene vraag om elucidatie aan den Raad, en dus niets bevat ftrijdig < met uw lieder Decreet van den 23lterr

J • Junij laastleden.

„ a.) Dat derhalven de gezegdens van den On5J derget. ten tijde zijner comparitie voor den

* Raad op den i8den al mede verkeerdelijk s> opgevat zijn , en tegen de intentie van denr

jj Onderget. zijn overgefchreeven , als be-

' helzende eene weigering of zelfs eene

tt reftrictie. ' 3,) Dat derhalven de Onderget. geenzinrs dif-

' ficulteert, om vrij uit , als een eerlijk

SJ man, onder het oog van uw lieder Verga-

s, dering te brengen, de waare leiding zijner

* gedachten, cn zijne echte meening bij hec M overleggen van zijn bewust Declaratoir.

De Onderger. is (en hier in fielt hij vrij„ moedig zijne eer) altoos een vijand van allerlei:

3> dubbelhartigheid en verplooijing zijner confei" entie en principes naar belang of voordeel, en

i% prtefereert C wanneer het moet zijn , en hoe ' onaangenaam dit ook zij aan een eerlijk Man,

bezwaard met een Vrouw en een zesral Kin5J deren, welke de Onderger. op het voetfpoor

zijner eerlijke en braave Voorouderen, gaarne , tot nuttige Leden der Maatfchappij eene op-

voeding geeven wilde) prasfereert (herzegt hij)

* injuite beoordeelingen , ongegronde verdenkingen , en ongemeriteerde fchade boven hec

„ temporaire voordeel , dat hij door zich te n plooijen tot dubbelhartigheid zou moogen oor-

„ dee~

Sluiten