Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Jir y

„ tuigd, dat de Belofte in deezen zin alomrae word». ,, verftaan , ook dezelve als nu verklaart in dien zin „ op te vatten , waar door zijne zwaarighe.jen vol,, koomen opgelost zouden zijn , en hij vol'toornen „ bereid is, dezelve, in dien verstande af re „ leggen en eerlijk re houden , vertrouwende , dat

deeze zijne intentie zaakelijk reeds ir, zij^e te vooren

overgeleverde Memorie is gemanir'efteerd.

„ Weshalven de Onderger. nogmaals iterativelijk „ blijft verzoeken, dat het Üwlieder Vergadering be„ lieve , ten fipoedigfte de Dimisfie van den Onder-

get., als Predikant der Nederd. G'-ref. Gemeente „ te Rotterdam, fchadeloos op te heften en te (lellen,

buiten efl>ct, en denzelven voorts, in voege „ voorschrkevkn , tot bet afleggen der Belofte,

al was het Cen wel liefst) voor eene Commisfie uit „ Üwlieder Vergadering, te admitteeren , ten einde „ den Onderget. zijnen geftoorden Euangeliedienst, „ zoo rasch moogelijk, in de Gemeente van Rotter„ dam zou moogen hervatten.

„ 'ft Welk doende &t.

„ JAN SCHAR P."

Of nu dit nader Adres, waar hij ik mij zeiven, !n mijne te vooren eerlijk gedeveloppeerde gevoelens, gelijk bleef, — en hoe zou iemand, die, zonder bijoogmerken, tot zijne fchade, en bij niet doordenkende menfchen , ook tot zijne fchande, de infpraak van zijn geweeten volgt, in een ftuk van dien aart zich zeiven ongelijk zijn kunnen ? — of nu -dit Adres, bij nadere overweeging, niet zoo beviel, als men gedagt hadt, weet ik niet; maar wel , dat ik naauwlijks te huis was , of ik ontving van mijnen Procureur de volgende Misfive.

,, P. T.

„ Daar het prsfenteeren van het bewufte Request beden niet volftrekt noodzaakelijk was, heb ik liefst geprefereerd het zelve tot Maandag uit te

ij 41-J-

Sluiten