Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„■ flelleru — Het komt mij voor, dat het Advis van „ 's Lands Advocaten denkelijk daar heenen zal loo„ pen , om de fijfpenfie op te heften , mits U Wel

Eerw. als nog, zonder eenige bijvoeging , de be-

lofte aflegt, en alzoo op den voet als deszelfs Ambt,, genooten zulks gedaan hebben, Ik heb gemeend ,, dit mijn begrip , zoo het mij voorkomt, op goede. „ gronden fteanende , U Wel Eerw. alvoorens de

Requefte in te dienen , te moeten mede deeien, „ of U Wel Eerw. zorotijds verkoos, zonder hec „ prefenteeren van dit Reqoest, bet ivelk ik niet, ,, geloof, dat in het bovenftaande verandering te ,, weeg zal brengen , de zaak op zijn beloop te laa-, „ ten. Uw Wel Eerw. goedvinden , hoedaanig mij „ te gedraagen , met het Request al of niet in te „ dienen, te gerooet ziende, heb ik de Eer — enz."

Van dat oogeublik af vreesde ik wel, dat de ge-^ heele zaak een ongunftigen keer neemen zoude; eevenwel , om niets onbeproefd te laaten , en nog de uiferfte voorftellen te doen tot alles, wat ik met een goed geweeten doen konde, beantwoorde ik, op den toden September, den voorenfhanden briefin deezer voegen.

„ P. T.

,, Ik dank U.^. voor deszelfs attentie en bericht. ,, Dan , dewijl het bewufte Request, 2o hec niec ,, helpt ,• zeer zeeker ook niec ichaaden kan , zal „ UE. mij plaifier doen mee hec Maandag in te lee„ veren , te meer, wijl 'er ook (Z(x> ik verneem) „ een nader Adres door de Haarlemfche Heeren ge„ maakt is of wordt.

„ Het zal mij fpijten , als men van mij vergt de „ belofte zonder eenige bijvoeging te doen , want ik

kan nooit beduiten eene belofte, die men verfcbil,, lend uitlegt, af te leggen , zonder 'er bij te voe-,, gen, in wat zin ik dezelve verftaa ; wordt mij. „ dit vergund, dan ben ik alle oogenblik gereed.

„ Mij dunkt, indien men ie.rs febikken wilde, dan „ was het best, dat de Prefident,»of een paar andere

Leden , gecommitteerd wierden , en ik voor de„ zelve ontbooden , —- dat ik hun dan eerst mijne „ meening. verklaarde; zij daar in genoegen namen;

„ ik'

Sluiten