Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ vraagt, antwoorde ik enkel met deze wedervraag: „ mag het hart dan ook niet fpreekenV mag en moec „ men het goede niet erkennen , bij iederen even„ mensch, hij mooge in Godsdienitige of Staat„ kundige begrippen zo veel van ons verfchillen „ als hij wil, &c." — ' En nu, mijne Broeders ! toen ik deeze men«chlievende deelneeming ( dank hehbe het goed hart varl zijn Lerw.!) las van eenen Remonftrancfchen Leeraar , die althands door overéénkoomst van Staatkundige of Theologifche denkwijs, geene vooiïngenoomenheid voor mij kon hebben , met wien ik ze.fs nooit burgerlijk verkeer hield en wien ik Hechts éénmaal in mijn leeven , in een fchuit , ontmoet neb; wat kon, wat moest ik dan niet verwagten — wat durf ik dan nog heden niet verwagten , — 'van mijne eigene Amptgenooten ? van mijne Medeleden ui deeze Vergadering? van mijne eigene Gemeente? van mijn dagelijkfche Vrienden?

Dan, — indien ik mij, door het een en ander, eenige oogenblikken vleide, — veel meer moest ik vreezen, daar ik zeer wel wist, dat anderen (mij of niet kennende , of moedwillig miskennende , en mislchien naar zich zeiven bereekenende) het zij uit vooroordeelen, afgunst en nijd, het zij uit overdreevene partijzucht of andere eeven onbillijke gronden mijne vijanden waren , mijne oogmerken misduiden I de ongunst tegen mij aanvuurden, en mijne herftelling, op alle moogelijke wijzen , tegen werkten : en , bovena,, toen ik (en dit fmerte mij het meest) zeekerder dan mij hef was, onderricht werdt, dat eenige fchijnvrienden , op wier medewerking ik allen grond had te vertrouwen , de eerfte waren in deeze verkeerde, onmenschhevende en onchriftelijke bedrijven. Vem m,j niet, geliefde Broeders! dat ik hier hunne naamen lpelle, zij verdienen de vergeetelheid: ik heb en bewaar de onloochenbaafe bewijzen , niet om hen immer te proftitueeren , daar toe gaf God mij een te edelmoedige ziel , niet om mij te wreeken , want ik weet, hoe veel god, in christus, ons vergeéven rieelt, op dat wij malkanderen verdraagen , malkanderen vergeéven zouden zo iemand tegen iemand fenige klachten heeft, maar alleen, o» in het verü % yolg

Sluiten