Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< U7 >

Ziet daar, Eerwaardige Vergadering! den uitflag, diêti alles gehad heeft; — ziet daar eene compleete opgnave van alles , wat betreft mijne Remotie , met der ver aSrftlaiëiréde oirzaaken en gevolgen, en waar in alles op deeze weinige hoofdzaaken nederkoomt:

1. ) Ik heb nooit geweigerd , en weiger nog niet,

ter "erustfte'üng van het Gouvernement, waar m dér ik leef, te belooven „ onderwerping aan „ oc Wetten en laften van het Beftuur, en een „ ftil gedrag, zonder mij met woorden en daa„ den te inmifceeren in eenigerhande bewee„ gingen, handelingen, of ontwerpen, die de ,. rust verftooren, of oproerig zijn."

2. ) Ik kan nooit dat belooven in zulke dubbelzin¬

nige termen , dat men mij daar in eene ingewikkelde hei ij ehis zou fchijnen af te neerrien van Politieke denkwijze, zoo wel over de vernietiging'van den voorigen, als over den aart. van den tegenwoordigen -Regeeringsvorm , —-■ of dat men mij zou fchijnen te verbinden tot iets, ftrijdigs met het geen altoos is, en door het tegenwoordig Beftuur zelve erkend is , ook nu het recht te weezen van een geheel Volk, en van eiken Mensch en Burger. 30 Wanneer men mij eene belofte vergt, waar in de termen door verfcheidene, die ze afleggen, zoo wel in den laatften als in den eerften zin, wordt verklaard; dan meen ik in oprechte eerlijkheid verpligt te zijn , om , bij dat afleggen, te declareeren , dat ik dezelve in den eerften , en niet in den laatften zin, opvatte.

4. ) Om dat ik dat gedaan heb, ben ik in de waar¬

neeming mijner Kerkelijke bediening, op eene Politieke wijze , eerst geinterdiceerd , en daar na voor gedimitteerd gehouden.

5. ) Zints dien tijd heb ik, op alle moogelijke wij¬

zen , getracht, het Gouvernement van mijne waare , en voor de rust der Maatfchappij voldoende , intentien te overtuigen , om op eene wijze, die eerlijk en mijne confcientie niet kwetzende is , mijnen Euangelicdiensc re moogen hervatten.

H 3 O.)

Sluiten