Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wraak voorfpelde, en dat ik hier toe noch hart, noch bevel hebbe , maar in tegendeel de les van mijnen Heiland volge, Mat tb. 5: 14. Bidt voor de geenen , die U geweld aandoen en U vervelgen , en Tan paulus, Rom. 12: 14, 17? 18. Zeegent en vervloekt niet, — vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt bet geen eerlijk is voor alle menfchen. — indien bet moogelijk is, zoo vsbl in u is, boudt vrede met alle menfchen. — Deeze mijne denkwijze heb ik niet alleen getoond , door het gehoorzaamen aan de Interdictie , maar ook zelfs , door, -— hoe zeer daar toe verzogt, — nimmer te willen houden eenige kamerpreeken, afzonderlijke gezelfchaps oeffeningen , of iets diergelijks , om dat ik mijne Leeraars-betrekking befchouw als dezelfde op de geheele Gemeente , en , — om dat ik eenen onoverkoomelijken afkeer heb, om een gedeelte der Gemeente achter mij, — en van den dienst mijner Amptgenooten en de openbaare gemeenfchap der Heiligen aftetrekken , — en, daar door, fcheuringen in de Gemeente te veroirzaaken , en aan verdenkingen der liefdeloosheid een fchadelijk voedzel te Verfchaffen.

3. En , hier uit volgt ten laatften , dat mijn oogmerk , door het inleeveren van het tegenwoordig ftuk, niet is, of wezen kan, om het Minifterie, den Kerkenraad , of deeze Groote Vergadering in eenen haatelijken en onaaugenaamen twist in te wikkelen met den Raad der Gemeente , of met eenige andere geconftitueerde Magten. — Hoe zou ik van uwe zijde haarelijkheden begeeren kunnen , daar ik zelve, in deeze geheele Deductie , mij wel met allen ernst juftificeere , met alle befcheidenheid over mijne Remotie doleere , maar nimmer vergeeten heb , dat de zeedenkunde van het Euangelie vordert : uwe befcheidenheid zij aan alle menfchen hekend, en dat het een hoofdpligt is, welken paulus aan Leeraars voorfchrijft, 2 Tim. 2: 24. Een dienstknecht dei Heeren moet niet twiften , maar vriendelijk ztjn jegens allen , bekwaam om te lecren , en die — kan verdraagen , met zachtmoedigheid onderwijzende. —> Hoe zoude ik dit van U wagten , die. in de volbrenging ook van deeze pligten zoo meenigtnaal getoond

hebt

Sluiten