Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 124 >'

allen ernst te verdeedigen tegen verdenkingen en misduidingen; zijne geheele tweede Brief aan de Gemeente van Corintben is het voorbeeld der cordaatfte Apologie. — Dat meer is, van dien zelfden Apoftel, — die nimmer zich aan noodzaakelijk lijden ontrok, die zoo verre gevorderd was in zelfverloochening , en die wist vernederd en verhoogd te worden, en zelfs zijn leeven niet dierbaar achte, — van dien zelfden Apoftel (zegge ik) heb ik geleerd, mij op de Rechten die mij , als Burger, toefcoomen, op zijn tijd te beroepen, en dezelve , ter mijner verdeediging, te doen dienen. — Te Philippi eischte hij met vrucht, om door de Stads regeering in zijne eer , als Romeinsch Burger, te worden herfteld, en verkreeg zijne begeerte, Hand. 17: 37"39« Voor claüdius lijsias deedt hij het zelfde Burgerrecht gelden , om zich voor fchande en pijniging te bevrijden, Hand. 22: 35. En, op denzelfden grond, beriep bij zich van het oordeel van den Landvoogd festus op den Romeinfchen Keizer, Hand. 75: 1U Daar ik dus beide Godlijke Wetten en Menfchelijke Rechten, — daar ik zulke groote en navolgenswaardige voorbeelden voor mij heb; — daar ik mij zeiven van alle verkeerde bijoogmerken en ftrafbaare desfeinen volkoomen vrijkenne ; — daar , uit de breedvoerige opgaave van al het gebeurde voor, bij , en na mijne Remotie , blijkt, dat ik nimmer heb geweigerd , en nog niet weiger , Belofte van onderwerping en een ftil gedrag, ter verzeekering aan het Gouvernement, dat de Magt in handen heeft , en van de Maatfchappelijke rust af te leggen ; — daar ik niets anders begeere , dan ongeftoorde vrijheid van. confcientie, zonder verpligt te worden tot eenige politieke belijdenis van gevoelens, of rot vervreemding van die rechten, welke mij, als een vrij Burger ahoos toekwamen, en op nieuw ook door het tegenwoordig Beftuur, bij openlijke Publicatien, beveiligd zijn • — daar ik onder de onlosmaakbaare verphgting ligge, om bij de Gemeente, (die mij met zoo veel begeerte heefc geroepen; met zoo veele achting behandeld ; die met zoo veel deelneeming mijn verlies betreurt ; en met zoo veel ernst mijne herftelhng verlangt) den dienst, door mij aangenoomen te ver-

Sluiten