Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C *3* >"

en tot verveelens toe, verklaard en beweezen ? Wat Ontbreekt 'er meer ? Zal iemand deeze Maatfchappe1'ijke pligten beter betrachten , zal hij geloofwaardiger zijn, wanneer hij dubbelzinnige uitdrukkingen, en die voor meenigerlei uitlegging vatbaar zijn , beezigt met ftille mentale refervatien en verklaaringen, die misfchien, veel minder'voldoende zijn dan de ronde en genoegzaame verklaaring van een duidelijk Declaratoir ? Zal men meer vertrouwen Hellen in iemand, die , met opoffering van alle zijne belangens , zoo eerlijk is, van zijne meening te zeggen op eene genoegzaam voldoende wijze? of op iemand, die, om op een laage vvijze zijnen Post of zijne grootheid te behouden, alles nazegt, wat men hem voorfchrijft, en, zoo rasch hij 'er zijn belang weder bij vindt, en het ftraffeloos'gefchiedéh kan , de geheele Belofte verbreekt , en zich meent te redden met te zeggen: „ Ja, ik heb 'er niet „ bij gezegd, hoe ik het meende; en het is, in allen y, gevalle, geen Eed, maar Hechts eene Belofte, waar „ van ik mij zeiven ontdaan kan , zoo rasch men mij „ r.iet meer dwingen kan , om dezeDe te houden"? — En, indien het' gezond verfiand deeze vraagen, zonder moeite, beantwoordt, dan fchijnt 'er ook genoegzaame reden te zijn , om in mijn overgelegd Declaratoir, en de wijze, 'waar op ik gereed ben de Belofte af te leggen, zonder mij iets' meerder af te vergen, te hemden. ..

B. Wat verklaaren de Afneemers en Voorfchn]versvan de Belofte ? — Uit het te vooren bijgebragte. blijkt, dat zij met ronde woorden verklaard hebben: " niet te bedoelen , om van iemand eene Staatkun„ dige Geloofs-belijdenis , of Verklaaring van opi„ nien , tegen zijn geweeten , te vergen." — Maar KU t _ Waar in pecceert dan iemand , die declareert de Belofte eeven zoo op te vatten , als de Afneemers zelve verklaaren die te -willen hebben opgevat, dat is, zonder politieke confesften ? — Maar „ waar toe „dan een Declaratoir, als het Provintiaal Beftuur „ zelve het alzoo verklaard heeft?" — Daarom, om dat, door een ongelukkig toeval, de termen , waar in de Belofte vervat is, zoodaanig zijn, dat zommige menfchen , zonder op die verklaarde intentie van het Provintiaal Beftuur te letten, aan dezelve een geheel

an-

Sluiten