Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-< i59 y

erkenning van mijn genootfchaplijk Kerkelijk recht, en ter bewerking eener zoo rasch moogelijke , poli» tieke berflelling in de daadelijke uitotffening mijner openbaare funciien; met aanbod van als nog, in den cpgetreeven , voor het Gouvernement en de MaatJchappij voldoenden zin , de gerequireerde Belofte te •willen afleggen, conform de publicatien.

III.

Hier zoude ik nu deeze Memorie eindigen , indien ik niet ten flotte, in de derde plaats , mij verpligt vond, de redenen op te geeven, waarom ik dezelve, tegen de gewoonte , in openlijken druk , en onder bet oog van geheel het Vaderland, verkoozen beb in te leeveren.

Verdenkt mij niet, Eerwaardige Vergadering! als of deeze meer ongewoone , en echter niet geheel voor» beeldelooze , handelwijze , uit eenig gebrek aan eerbied voor U Eerw. ontftonde ; het tegendeel zal de geheele inhoud der Deductie zelve bewijzen , en het mag wel wezen, dat de gantfche Gemeente tot haare Richting, dat andere Gemeentens tot haare navolging, en dat geheel het Vaderland tot Uwen roem, weete, welke Uwe zorgen voor het nut en de blijdfchap Uwer kudde, en de arbeid Uwer liefde ter behoudingen ten voordeele Uwer Broederen zij: — Eeven weinig wordt dit gebooren uit een ongegrond wantrouwen opde Refolutien en Handelingen der Vergadering; de toon zelve, waar op ik, in dit geheele ituk, gefprooken heb , zal ten bewijze verltrekken , hoe ongetwijfeld ik mij overreed houde , dat U Eerw, niet alleen zult doen het geene maar zelfs verre boven het geene ik zegge , daar reeds voorheen eene Commisfie uit U Eerw. (naar de toenmaalige geleegenheid der zaak) mijne wenfchen, zoo Broederlijk, is voorgekoomen. Dat dit dan openlijk geweeten worde! en waarom zou in een tijd, daar de handelingen van meest alle Vergaderingen, en de ftnkken, die in dezelve inkoomen , veelal publiek zijn , de arbeid uwer liefde alleen in eenen hoek gefchieden ? Vergunt mij dan, de waare redenen van deeze mijne onfchuldige verkiezing

Sluiten