Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< i6i >

Gemeente gefcbikte en efficacieufe middelen bedenken konde, die deeze Vergadering ter voorlichting zouden kunnen dienen, of, ten minften, derzelver poogingeri gelukkig zouden kunnen fecundeeren of verfterken ?

B.

De tweede reden raakt meer onmiddelijk de Ge» meente zelve.

Ben ik niet aan allen, den kleinen zoo wel als den grooten, den zwakken als den lterken, den onwijzen, als den wijzen een fchuldenaar ? Heeft niet elk Lid der Gemeente het recht om van mij te eifchen reekenfchap en verantwoording , vjat ik gedaan hebbe , en waarom? Ben ik hun niet mij zelven fchuldig, en dus ook verantwoording , waarom ik zulk een geruimen tijl hun niet gediend heb in de verkondiging des Fluangeliums? —- liter koomt geen verfchil van opinien té pas: allen moet ik, behoudens eene vrije en eerlijke confcientie , alles worden , de voorftander van den ouden Regeeringsvorm moet weetert, dat ik geene ongehoorzaamheid, de begunftiger van den nieuwen, dat ik geene oproerigheid, allen te zaamen, dat ik geene valsheid , geene dubbelhartigheid , geene blinde gehoorzaamheid, geene fchending van het recht der vrijheid of van de pligten eenes Burgers, ooit heb willen, voorftaan of bedrijven; maar allen moeten eeven eens weeten, r'at ik aan alle Magten en Overheden, waar onder ik leef, onderwerping en gehoorzaamheid helooven en bewijzen wil* dat ik. onder alle Confitutien± mij een dood-vijand ver k laar e van alle combuftien, revolutie-plannen, mishandelingen en Volksberoerten± maar teevens een voorftander van de vrijheid van confcientie , waar over niemand heerfchappij toekoomc dan God alleen. En waar mede konde ik nu dit beter en gcmaklijker aan allen beduiden , dan door hun de Lecture te geeven van deeze Memorie , waar in alles van het begin tot het einde vervat is, en mijn hart zich geheel vertoond heeft zonder eenige achterhoudendheid?

. Met één woord , ik heb in de Gemeente veele Vrienden, die mij dan het eén, dan het andere, vraagen, en bij elk gerucht, het zij goed of kwaad, mij

Sluiten