Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

fëtie daar, onderzoek lievend Leezer! een Werk' je, dat u een volkomen berigt kan geeven, wee.' gens het Dierlijk Magnetismus, het -welk ook aan onzen heemel der Weetenfchappen als een nieuw lucht •verfthijnjèl op hei onverwaglst is koomen opdaagen, nadat hetzelve in Duitschland en Frankrijk zijnen loop genoegzaam fchijnt voleindigd te hebben; deverbaazing verwekkende Proeven, hiermeede te Rotterdam genomen, zo wel als de uitmuntende Reedenvoering van den fchranderen Hoogleeraar Vol telen, hebben gewisfelijk uwe weetlust gaande gemaakt.

In dit Raport, gedaan door Mannen, wier huidigheden, zoo wel in de Geneeskunde als Wijsbegeerte, hen volkoomen in fiaat/lelde, om nauwkeurige waameemers te zijn, zult gij uwe begeerte cm weegens de meededeeling van het dierlijk Magmismus, en de uitwerkfelen die hetzelve te weegebrengt, onderrigt te worden, volkoomen kunnen bevredigen , de menigvuldige en naauwkeurhe proeven hier in vervat, zullen u dit zoo wonderdoend vermogen op deszelfs waaren prijs keren fchatten.

Nog

Sluiten