Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

Nog een woord weegens de vertaaling, ik heb mij hier toe van eene Engelfche overzetting bediend, bij voorkeuze aan de oorfpronglijke Franjche uitgaave, dewijl die verjcheide zeer fraaije aanmerkingen uit het, in het eerste rapport vermeld Werk, van den Heer Thouret en andere Schrijvers bevat , die in de Franjche uitgaave niet gevonden •worden.

Ik heb, daar ik wist, hoe zeer men in het algemeen verlangend was, naar een Werkje, waar door men van dit thans bij ons zoo veel geruchts maakend vermoogen , een juist denkbeeld kon bck.mmen, met de vertaaling den mee>t mougelijken fpoed gemaakt, deeze heeft mij ook verhinderd om hierbij eenige aanmerkingen te voegen, waar toe egter dit Stukje mij bij het vertaaien , zoo wel met opzigt tot de daar in verhaalde proeven, als de daar uit afgeleide befluiten en reedekaavelingen nu en dan •wel eenige flof opleeverde, veelligt laat ik die binnen kort volgen.

H. A. BAKE, Med. Do&.

Leyden den 15 April 1791.

Sluiten