Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. -J

Het huis van den Heer Mesmer te Creteil was overhoopt met lijders , dagelijks vergaderde qene talrijke meenigte aan zijn huis te Parys , alwaar, de konstbewerking openlijk verrigt wierd , de Heer Deslon , een zijner leerlingen , .zegt men , dat 100,000 Liv. hier meede gewonnen heeft; hij vond befcherming bij lieden van den eerlten rang, en het Dierlijk Magnetismus was, gelijk de Heer Thoüret waarneemt, een mode, een point van welleevendheid , een zaak , die door elk een , die zich aanmaatigde du ton te zijn, het vuurigst verdeedigd, en zonder verzuim in het werk gefield wierd.

Intusfchen ontbrak het dit nieuw verfchijnzel in geenen deele aan teegenftanders; fommige der beste pennen van Frankryk waaren weldra teegen hetzelve in beweeging, en onder anderen die van den Heer Thouret, Regent van de geneeskundige Faculteit te Parys, en in de daad deeze Faculteit had den uitflag en toeloop derzelver van het begin af met naijver befchouwd, eindelijk vond men het waardig dat de Overheid ook daar op haare aandagt vestigde , en eenige Gecommitteerden, deels Geneeskundigen , deels leeden van de Koninglijke JMaatfchappij der Weetenfchappen , met de beroemde Franklin aan het hoofd, wierden gelast het Dierlijk Magnetismus te onderzoeken ; de Heer Mesm e r weigerde aan deeze Heeren alle oopening van jsaaken, maar de Heer Deslon , de voornaamfte A 5 zijner

Sluiten