Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao VERHANDELINGEN over het

Geneesmeester op deeze afgefcheidde deelen zijne Magnetifche konstbewerking in het werk ftelde, oordeelde men die op den perfoon, van wien deeze deelen genomen waren, de bedoelde uitwerking te moeten hebben, eene uitwerking, die, daar zij onafhanglijk was van alle onmiddelijke aanraaking, daar zij door geenen afftand verhinderd wierd,-als Magneetisch wierd aangemerkt. Dit was nu de oorfprong van eene uitwendige en algemeene Geneeskunde, eene Weetenfchap van eenen geheel nieuwen aart, waarbij men zich beroemd, het vermogen te bezitten, om de hardnekkigfle kwaaien te geneezen , zonder dat de lijders verpligt waren walgchelijke geneesmiddelen door te zwelgen. Niet lang daarna ontdekte men, dat ook het menschlijk lighaam zijne poolen had, waardoor men zoodaanige deelen verftond,naar dewelke men ftelde dat de werking van deeze ingebeelde vloeiftoffe gerigt moest zijn , men bragt zonder het gebruik van Artfenijen geneezingen en ontlastingen te weeg , men veroorzaakte den lijderen verfchillendc aandoeningen, en jn weerwil van de zoo veel vermoogende kragt van dit Geneesmiddel, beweerde men egter, dat de zwakfte, de teeder gevoeligfte lijders zich zonder eenig gevaar aan hetzelve konden onderwerpen.

Deeze konstbewerking had daarenboven nog deeze nuttigheid, dat zij diende om de zitplaats eener kwaal te ontdokken , iets het welk dikwerf zoo

moei-

Sluiten