Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. »j'

moeilijk is met zeekerheid te bepaalen , doch het welk door deeze vloeiltoffe als het waare met oordeelkunde en zeekerheid aangeweezen wierd; de bereiding der vochten wierd hier door verbeeterd, zenuwziekten konden deszelfs vermoogcn zeer zeldzaam weederdaan , het bevorderde de uitwaa* feniing , eindelijk , en deeze waarneeming is wel van het grootde belang, had dezelve eene veel vermoogende werking op onze zeedekundige grondbeginfels ~ de lijders betuigden eene bijna onweederdaanbaare geneigdheid tot dankbaarheid en verknogtheid te hebben jegens hen, die deeze geneeswijze aan hen in het werk gefteld hadden.

Veele hunner, en onder deeze was ook Maxwell, gaven te kennen, dat het moogelijk was, om in fommige omdandigheeden van dit vermoogen een liegt gebruik te maaken; het zij verre van mij, zegt Maxwell, dat ik u tot onbehoorlijke daaden aanleiding zoude geeven , indien gij door het leezen mijner fchriften met zodaanige middelen bekend mogt worden , welke u hier toe in ftaat konden Hellen , zoo doe mij hier in dit regt , dat gij dezelve niet algemeen bekend maakt, ik hebbe, voegt hij er bij, van een regtmaatig gebruik deezer geneeswijze , de verbaazendde , de nuttigde uitwerkfels gezien, ik hebbe meede door derzelver misbruik de grootde onheilen zien ontdaan — en het »s in de daad uit hoofde der gevaaren, die hier m B 3 ont-

Sluiten