Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o VERHANDELINGEN over het

nen aan, die door eene in zijne nabuurfchap heerlchende koorts, waaren aangetast, ook deeze genas hij, daar hem dit door zijne ingeeving geopenbaaad was; eindelijk bevond hij zich in ftaat allerlei ziekten te geneezen; alleenlijk zonderde hij die gevallen uit, waar in de kwaal te diepe wortelen gefchooten had, of wanneer de lijder eene bijzondere ongefchiktheid tot deeze geneeswijze had, het uitwendige van deezen man was zeer eenvoudig, zijne geneezingen waren met geen de minde plegtigheid of wijdluftige toebereidfelen verzeld, ten zij wij hier toe wilde brengen, dat hij zijne gelukkige geneezingen alleen aan God toefchreef, zijne dankbaarheid aan hem openlijk betuigde , en zijne herftelde lijders aanmaande, om ook hunne dankzeggingen met de hunne te paaren.

De aanraaking was zijn eenig werktuig van geneezing in alle ziekten, de ziekte vlood, als het ware, voor hem, en hij was in daat om de kwaaien van zitplaats te doen veranderen, en naar de minst eedele deelen af te leiden, indien hij in eenig deel een min gelukkig gevolg befpeurde , verdubbelde hij zijne wrijvingen, ten einde de hindernisfen der gcneezing uit den weg te ruimen , het fchijnt dat in deeze konstbewerking de natuur door zodaanige wrijvingen opgewekt wierd, om heilzaame ontlastingen te weeg te brengen , men zag ten minden meermaalen ftoelgangen,braakingen en zweetingen daarna ontdaan.

Gre a-

Sluiten