Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 43

llnkehand , en op deeze wijze word de gantfche keeten aaneengefchakeld, en de Magnetifche kragc door dezelve aan alle de rondom geplaatste lijders meede gedeeld.

In een hoek van het vertrek is een piano forte geplaats , waarop verfcheide muziek -ftukkeh nu eens langzaam, dan weeder fchielijker gefpeeld worden, fomwijlen worden hier wel eens zangitukken bij gevoegd.

Dé perfoonen, die de konstbewerking beftuuren, hebben elk eene ijzere ftaf in de hand van tien of twaalf duimen l?ng.

De Heer Deslon gaf de Gecommitteerden de volgende uitleggingen.

Foor eerst, dat deeze ftaf een conductor van het Magnetismus is, en het vermoogen bezit hetzelve aan deszelfs punt bij een te trekken.

Ten tweede, dat het geluid, in gevolge de fteiling van den Heer Mesmer meede een geleider is van het' Magnetismus , en er, ten einde deeze vloeiftoffe aan het piano forte meede te deelen , niets meer noodig is , dan om den ijzere Haf aan hetzelve te doen naaderen ; dat de perfoon die dit inftrument befpeelt, meede een deel deezer-vloeiftoffe verfchaft, en dus het Magnetismus door het geluid aan de rondom geplaatste lijders word meede gedeeld.

Ten derde, dat dekoort, waarmeede de lighaamen der lijders aan elkander verbonden zijn , zoo wel

als

Sluiten