Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U VERHANDELINGEN over het

als hunne vereeniging, door middel hunner vingeren, gefchikt is, om de uitwerking door zoo eene aaneenfchaakeling des te kragtiger te maaken.

Ten vierde, d.t het inwendige van het bacquet zodaanig gemaakt is, dat het Magnetismus daar in, als het waare , bij een verzaameld word, dit dient derhalven als een vergaderbak, waar uit deeze vloeiltoffe door middel der in het dekfel geplaatste itaaven alom word meede gedeeld.

De Gecommitteerden onderzogten bij hunne verdere nafpeuringen dit bacquet door middel van een eleétromeeter en eener naald, die op de zeiliteen niet geftreeken was, doch konden in hetzelve noch electriek noch magnetiesch vermoogen befpeuren; en uit hetgeen de Heer Deslon hen aangaande het uitwendig maakfel, van dit werktuig heeft meedegedeeld, konden zij geene natuurkundige oorzaak in hetzelve ontdekken, waaraan men de uitwerkfelen van het Dierlijk Magnetismus zoude kunnen toefchrijven.

De lijders derhalven, in een aanmerklijk aantal in rijen rondom het bacquet geplaatst , ontvangen dus de Magneetifche vloeiitof van alle deeze hulpmiddelen te famen genomen, van de ijzere ftaaven, die de in het bacquet bevatte Magneetiloffe meededeelen, van de koord, waar meede zij aan elkander verbonden, van hunne vingers, waar meede zij aaneengefchakeld zijn, en van het muficaal geluid van het

piano

Sluiten