Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 VERHANDELINGEN over het

andere in deezen toeftand; de Gecommitteerden zagen foortgelijke toevallen , welke meer dan drie uuren duurden, en vergezeld waaren door ontlastingen uit de borst van een dik taaij vocht, het welk met de geweldigfte poogingen opgebragt wierd.

Somwijlen was hetzelve met eene geringe hoeveelheid bloeds gemengd ; onder andere lijders bevond zich een jongeling, die herhaalde keeren eene aanmerkelijke hoeveelheid bloeds opbragt. Deeze ftuiptrekkingen worden gekënteekend door fnelle en onwillekeurige beweegingen van alle de deelen des lighaams, door eene famentrekking in de keel, door fchielijke aandoeningen in de bovenbuiks zijden, (hypochondriaj en het herte kuiltje(epigaftriumj; door eene verwilderdheid in de oogen, door gillingen , hikken, gefchreii of onmaatig gelag; zij worden voorafgegaan of gevolgd door een ftaat van kwijning en gepeins, door een foort van neerflagtigheid, en zelfvan flaaperigheid , het geringst onverwagt geluid doet hen met fchrik opfpringen, en men heeft waargenoomen, dat eene fchielijke verandering van maat en toon der op het piano forte, gefpeeld wordende muziekftukken, op de lijders eene zigtbaare uitwerking had, zoo dat zij door een rasfer maat in fneller beweegingen gebragt wierden, en hunne ftuiptrekkingen daar door geweldiger en fneller wierden. Er is een vertrek van rondom, met een genikt

be-

Sluiten