Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS, 49

Na deëze algemeene waarneemingen, waaren de Gecommitteerden weldra overtuigd, dat deeze openbaare proefneemingen in geenen deelen gefchikt waaren , om het Dierlijk Magnetismus van nader bij te onderzoeken; een der voornaame hindernisfen is het groot aantal der voorwerpen, welke zij aldaar onder hec oog hebben; men ziet te veel in eens, om hetzelve behoorlijk te kunnen waarneemen ; daar en boven zouden lieden van aanzien, die zich ter hcrilclling hunner, gezondheid derwaards begeeven, teonvreeden zijn, ja zich veelligt beleedigd agten , indien zij door de Gecommitteerden zoo naauvvkeurig gaade geflaagen en ondervraagd wierden ; en de gedagte hier van zoude ook aan de andere zijde de Gecommitteerden in hun onderzoek belemmeren. Zij befloten dus,, daar het onnoodig was de openbaare proefneemingen zoo aanhoudend bij te woonen, dat het voldoende zijn zoude , indien fommige hunner van tijd tot tijd, ter bevestiging der voorige algemeene waarneemïngen , zich derwaards begaaven, en alle geleegenheeden waarnamen , om nieuwe waarneemingen, te doen, welke zij alsdan aan de Vergadering der Gecommitteerden zouden meededcelen.

Na deeze hier voorgemelde uitwerkfelen bij de openbaare konstbewerking te hebben waargenomen; dagt het hen noodzaaklijk hunne poogingen in het werk te ftellcn tot het onderzoek van dje proeven, D waar

Sluiten