Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELINGEN over Het

uit domheid niet wist dat zij iets voelen moest.

Uit deeze gevallen neemen de Gecommitteerden de vrijheid om af te leiden , dat het Magnetismus geen aanweezen fchiint te hebben met betrekking tot zodaanige lijders, die zich met eene zeekere maate van ongeloof daaraan onderwierpen; dat de Gecommitteerden, zelf zij, die een zeer gevoelig zenuwgeftel hadden , voorbedagtlijk hunnen aan- t dagt op andere onderwerpen vestigden, en zich wa* penden met die wijsgeerige twijffeling, welke altoos het onderzoek moet vergezellen, en aldus geene dier gewaarwordingen ondervonden hebben, welke die drie lijders der laager clasfe zeiden te gevoelen; zij meenen dus regt te hebben, om te vermoeden, dat deeze aandoeningen, indien men die voor waar aanneemt , de gevolgen waaren van eene voor ingcnoome overtuiging en alleen door de vcrbeeldingskragt daar gefield wierden : dit vermoeden bragt haar tot het in het werk flellen van een ander foort van proeven.

Hun volgend onderzoek was dus op een ander onderwerp gerigt, het was noodzaaklijk, ten einde htm eens opgevat vermoeden te bevestigen of uit den weg te ruimen , dat zij bepaalden hoe groot het vermoogen is, hetwelk de verbeeldingskragt op onze aandoeningen bezit en aantoonden of dezelve geheel of gedeeltelijk oorzaak zijn kan van zodaanige toevallen, welke aan het Dierlijk Magnetismus toegefchreeven worden. De

Sluiten