Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. ?9

De Gecommitteerden wierde te dier tijd onderrigt weegens proeven, welke ten huize van den Deeken der Faculteit door den Heere Jumelin M. D. verrigt wierden, zij waaren zeer begeerig om hiervan ooggetuigen te zijn, en ontmoetten gezamentlijk de Heer Jumelin ten huize van den Heer Majault, een hunner Meedegecommitteerden. De Heer Jumelin verklaarde hen, geen leerling van Mesmer, cn ook niet van Deslon te zijn, dat hij van hen niets met betrekking tot het Dierlijk Magnetismus geleerd had, maar zich zelf zijne leerftellingen gevormd en zijne handelwijze gerigt had naar hetgeen hij weegens dit onderwerp had vernoomen.

Hij befchoude de Dierlijke Magnetifche vloeiltoffe als eene in hetmenschlijklighaam omloopende, en van hetzelve uitvloeijende ftoffe, doe. welke indedaad dezelfde was , als het grondbeginfel der dierlijke warmte, hij was van gevoelen, dat hetzelve, eeven als alle vochten , zich trage in eeven wigt te (iel-' len, en dus van dat lighaam, hetwelk daarvan overvloed had, overging in dat, hetwelk minder daarvan bezat. Zijne handelwijze kwam met die van Mesmer en Deslon grootendeels overeen, eeven als zij maakte hij gebruik van zijn vinger en eene ijzere ftaf als geleidende lighaamen en betaste zijne lijders met de handen, hij maakte egter geen onderfcheid van verfchillende poolen.

Agc

Sluiten