Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 VERHANDELINGEN over het

ven hebbende, dat ik een leerling van Dr. Mesmer was, bragt ik bij de vrouw van het huis verfcheide zonderlingen uicwerkfelcn te weege, demeesteragtige toon en ernllige houding, die ik aannam, gepaard met eenige gebaarden , maakten op haar zeer grooten indruk, hetwelk zij in het begin voor mij wilde verbergen, maar mijn hand aan de plaats van haar hart brengende , voelde ik eene teegennatuurlijke klopping, ook toonde de ftaat van beangstheid, waar in zij zich bevond, genoegzaam aan, dat haar de borst wierd te faamen getrokken; dit ging gepaard met andere verfchijnfelen, haar aangezigt wierd ftuipagtig , haare oogen wild, eindelijk verviel zij in eene ilaauwte, had braakingen en verfcheide buiks-ontlastingen, zoo dat zij eindelijk in eene ongelooflijke ftaat van zwakheid en needergeflagenheid zich bevond; deeze klugt herhaalde ik bij verlcheide perfoonen, met eene meer of min volkomen uitflag, naar maate van hunne verfchillende gevoeligheid en ligtgeloovigheid.

Een beroemd konstenaar , de teekenmeester der kinderen van een onzer Prinfen, klaagde mij voor eenige daagen over eene heevige hoofdpijn, het was op de Poni-reyal dat hij mij zijne klagten meededeelde , hem wijs gemaakt hebbende, dat ik bekend was met de geheimen van den Heer Mesmer , verdreef ik tot zijne groote verwondering zijn hoofdpijn, bijna oogenbh'kkelijk door eenige gebaarden,

Eeven

Sluiten