Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. or.

naar maate de verbeeldingskragt der lijders meer of min leevendig was, zij waaren derhalven overtuigd, dat de verbeeldingskragt alleen in ftaat is verlchillende gewaarwordingen van pijn en hitte , tot in eenen aanmerkelijken graad, en in verfchillende lighaams - deelen , voort te brengen, en dat dezelve derhalven een aanmerkelijk deel heeft in de aan het Dierlijk Magnetismus toegefchreeven gewaarwordingen. Men moet daarenboven toeftemmen , dac het aan een dierlijk lighaam meedegedeelt Magnetismus in hetzelve verwonderlijker veranderingen en ongefteldheeden te weege brengt, dan die, welke wij zoo eeven verhaald hebben; geen der lijders wier gevallen wij tot hiertoe befchreeven hebben, verviel nog in ftuipen, dit was dus een nieuw onderwerp voor het onderzoek der Gecommitteerden, of men door de bloote werking der verbeeldingskragt in ftaat was zodaanige crifes te veroorzaaken als die, welke wij in de openbaare proefneemingen hebben zien plaats grijpen.

Men ftelde ter beflisfing deezer vraag verfcheiden proeven voor.

Wanneer een boom volgens de ftellingen en handelwijs der Magnetifeurs aangeraakt is, moet elk die daar onder ftil blijft ftaan in eenen meerderen of minderen graad de uicwerkzels van die vermoogen ondervinden, fommige zelf z'jn in flaauwten gevallen , of hebben ftuipen gekreegen ; wij deelden

onze

Sluiten