Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 139

van het Dierlijk Magnetismus zeer wel bekend was.

De Heer Deslon, was geduurende verfcheide jaaren een leerling van Dr. Mesmer, dag aan dag was hij geduurende dien tijd ooggetuigen deezer konstbewerking, hij ftelde dezelve meermaalen in teegenwoordigheid van Dr. Mesmer in het werk, in wiens afweezen hij egter meede volkomen dezelfde uitwerkfelen te weege bragt; na met hem verzoend te zijn, bragten zij hunne lijders bijeen, en namen, nu den een dan den ander zonder onderfcheid de Magnetifeering derzelver op zich, hunne handelwijze was derhalven volkomen dezelfde , de methode die de Heer Drt.on in agtnam, was dus geene andere dan de methode van Dr. Mesmer zelf.

De uitwerkfelen kwamen niet m-indër met elkander overeen , de crifes waaren eeven veelvuldig, eeven heevig, en met dezelfde toevallen vergezeld aan het huis van den Heer Deslon, als aan dat van den Heer Mesmer; deeze uitwerkfelen, moe'ten dus niet van de handelwijze vm een of ander bijzonder magnetifeur, maar wel van het Magnetismus in het algemeen afgeleid worden.

De door de Gecommitteerden genoome proeven, toonen, dat de uitwerkfels, door den Heer D e s l o n verkreegen, toegefchreevcn moeten worden aan de drukking, verbeeldings - kragt en geest van navolging»

Sluiten