Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET MAGNETISMUS. 15

kragt te lange tegen het hoofd, dan word de Lijder duizelig en valt in flaap.

De magnegtifche vloeibaare zelfftandigheid deelt zig den Lijder mede, zonder dat hij weet, hoe hij dezelve ontvangt, of hoe dezelve op hem werkt. Hij word zulks alleen gewaar door derzelver werkingen. Hij is, in dit geval, aan een Blindeman gelijk, weiken men iets geeft: deeze ontvangt het, zonder te weeten hoe, of van waar het komt. (*)

Is de Magnetifeerder wel geftemd; magnetifeerd hij in dien zin, en op zulk eene wijze , gelijk het behoord, dan ontwikkelen zig zijne kragten te meer; hij zelf ziet en bevind duidlijker, en hij zal, zonder noodig te hebben het den Lijder te vraagen, deszelfs ziekte kennen en beöordeelen kunnen: hij zal, wanneer hij, onder 't magnetifeeren, het zieke deel van den Lijder nadert, kramp, of ten minften hitte, in zijne handen ontwaar worden.

Hij die magnetifeerd gevoelt niets, alvoorens de zenuwen behoorlijk opgewekt zijn: eenigen gevoelen er zig wel, en anderen kwalijk bij: de laatfte ontwaaren zulks voornaamlijk aan het hoofd en de maag. Perzoonen, üie in hun geheel

lig-

(*) Wij kennen de magnetifche kragt alleen uit haare werkin» gen; want ofTchoon wij dezelve niet daadüjk zien,heeft zij daarom evenwel een beftaan: even gelijk ik, wanneer ik flaap, keve, fchoon ik mij zelve zulks niet bewust ben. .