Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fa OVER DEN CA1MLEPSIS

Wngen opgehelderd, voort, even als of haar mets gebeurd ware.

Een menigte foortgelijke gevallen zij„ in de werken der Geneesheeren te vinden; m ar zeId! zaam of nooit treft men er eene genoeczaame verklaaring van dit zonderlinge vcrfciiXT

Ik zal daarom beproeven, of ik eenigermaate dit raadzel kan oplosfen.

De ganfche verklaaring beftaat in het beantwoorden der drie volgende vraagen;

toetnd/6 ^'**" I L

Zo zij denkt, wat denkt zij dan?

I I I.

En 't zij denkende of niet denkende, wat « de reden, dat zij juist vervolgt, waar zij opgehouden heeft te fpreeken? &

Twee waarneemingen fchijnen, in den eerften opflag, te bewijzen, dat de ziel, in deeze omltandigheid, ophoud met denken.

De eerfte waarneeming leert ons, dat men, Ut dit toeval, geen het minfte blijk van leven of beweeging befpeurd. Het geheele lighaam JM ftrak en ftijf, onbeweeglijk, even als ware het

ontzield, en als een fteen Moet derhalven

de ziel niet, zo al niet verhuist, ten minften evenwel geheel werkloos, geduurende deezen •toeftand weezen?

De