is toegevoegd aan je favorieten.

Het bestaan en de werkingen van het dierlijk magnetismus en het magnetisch somnambulismus proefondervindelijk gestaafd en wijsgeerig verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M A G N ETISEEREN. 9$

■ de tweede vernam men flegts eene zekere ongerustheid , in het om en wederomwerpen van het lighaam, en in een fterk wrijven van de oogen. Verfcheiden perfoonen, aan de Patiënten geheel onbekend, die, geduurende hunnen toeftand, en derzelver uitwerkingen, bij hen gebleeyen waren, en waarmede zij zig, op de vrijmoedigfte wijs, onderhouden hadden, verzekerden mij, dat er niets kunstloozer bedagt kan worden, dan deeze hunne ontwaaking; dat niets de waarheid duidlijker betoogde en niets fterker in 't oog liep, dan de verandering en verwisfeling hunner te vooren onbedwongen en vrijmoedig gehouden redeneering, in die blooheid en vreesagtigheid, welken hen, in hunnen gezonden ftaat, eigen was, — en de verbaastheid,die zij lieten blijken, over de tegenwoordigheid van vreemde perfoonen, voor hunne legerfteden.

Hoe meer de verbetering der beiden zieken toenam en de herftelling naderde, hoe meer wjj

.eene merklijke afneeming befpeurden in de verfijning der zinlijke werktuigen, vooral in dat van het gevoel; alhoewel wij, op dit verfchijnzel, (als iets neffensgaande en dat niets tot de kuur zelve deed,) weinig acht geflagen hadden.

De dagen, welken door de Patiënten, als het tijdperk hunner geneezing, reeds verfcheiden weeken te vooren, waren voorzegd geworden, waren ook de dagen hunner herftelling. Nog hebben zij , in hunnen laatften magnetifchen flaap, voorzegd, dat dezelfde.crifis, in de maand Maart, nog voor een paar weeken zou wederkee-

ren,