Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aoo v a n

van een hooger Weezen brengt hem weldra tot volkomenheid.

Hoe zuiverder en edeler de lugt is, hoe volmaakter de mensch word, en hoe minder zijn Evennaasten Gij voor hem is: deeze word dan geheel Ik voor hem.

De mensch proeft hier beneden de voorfmaak der zaligheid deezer heilige wetten, in het gevoel van waare vriendfchap en tedere liefde; doch flegts gereinigd van de befmetting deizinlijkheid.

Gelijkheid en eenwording zijn woorden, die weele onzer Wijsgeeren niet verftaan, en echter leggen zij diep en onfeilbaar in de Natuur. Zij 'zijn de oorzaak van de harmonie der zielen.

Er is een zekere kragt in den mensch, waardoor een zeker vloeibaar weezen in beweeging gebragt word, 't welk van den eenen mensch in den anderen ftroomt.

! Zij werkt .van u op mij, en vloeit weder tot li terug. Deeze toeftand is de Harmonie. In ^eezen toeftand zijn Gij en Ik maar één Perfoon. Ik zie en hoor door u, en mij blijft niets dan mijn inftincr. en zedenlijken zin, die uwe wil mijii overig laat.

Gij denkt! en een vloeibaar weezen circuleert yan u tot mij, en werkt indiervoegen op mijn gehoor, even als of ik zelf dagt. Wanneer gij leest, dan dunkt mij, dat ik ook lees, want mijne vezelen en zenuwen fchikken zig naar die begrippen, welken gij noodwendig aan de woorden, dje gij leest^ yecbinden nioetf

Wan,-