Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo8 NUTTIGE AANMERKINGEN

Ik wil mij zelve niet in dat gedrang verliezen, noch mij tot deeze of geene partij vervoegen. Ik zal, onpartijdig, mijn gevoelen deswegens zeggen, om, ware het mooglijk, de twijffehngen uit de vceten te ruimen.

Eenigen zeggen, dat de zedenlijke mensch, even gelijk de natuurlijke, zig vormt door twee werkzaamheden. Hij vormt en volmaakt zig door naarvolging, en hij werkt en word vermot gende door de verbeelding.

De naarvolging is het eerrte middel ter volmaaking van den mensch: zij wijzigt hem van het begin zijns levens af tot aan zijn dood toe.

De verbeelding is eene voortgaande werkzaamheid; _ eene werkzaamheid bij uitneemenheid

bedrijvende Zij is de Schepfter van goed en

van kwaad. Alles ligt voor haar open: het toekomende zo wel als het tegenwoordige. De waerelden, die in het Heelal omzwerven, zo wel als het punt, het welk zij met haare voeten beflaat. Zij vergroot alles, wat onder haar werkzaam bereik komt, en deeze vergrooting maakt baare fterkte uit.

Door deeze iterkte verwekt zij zedenlijke bronnen ot oorsprongen; verdubbeld zij de natuurlijke kragten; gehoorzaamt de Natuur haare ftem, zo alsdan ook de geheele Natuur zig voor haar ontmaskert.

: Wanneer de verbeelding fpreekt, dan gehoorzaamt de menigte: men fchuwt geene gevaaren en dugt geene hindernisfen! - Een eenigmensch treed te voorfchijn, en duizenden zijn er, die toeluisteren.

Mea