Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKLIJK HET MAGNETISMUS. ïït

Vitalis met de levenskragten zelf. Ik bezef den ■grondflag der doodkoude en der doodsgeftalte. Veelen, mij voorheen raadzelagtigè verfchijnZels, bij gezonde en zieke perfoonen, befchouw Ik nu als in de morgenfchemering.

Ik ken nu het middel, waardoor ik met het Heelal in verbindtenis fta, en begrijp de reden mijner verkleefdheid aan deeze waereld, en waarom mijn genegenheid zig flegts tot dit leven bepaalt! ook begrijp ik de reden van onze

natuurlijke vrees voor den dood. Ja! ik

begrijp nu zeif ook, hoe, uit hoofde van zekere veranderingen in dit middel, de liefde tot dit leven in onverfchilligheid, in den, in de zenuwkoortfen zo gewoonen Stupor, zelf in tegenzin in het leven, ontaarten kan.

Ik ben overtuigd, dat wij, bij een beftendig en oogenbliklijk verlies onzer levenskragten, in den zonnefchijn en door de lugtè'Iectriciteit, rijklijk ftof ter wederherftelling kunnen vinden, — dat, op even deezen grondflag, de gefteldheid der lugt, de invloed der zon, de jaargetijden, het klimaat, de plaatslijke omftandigheden, be~ neffens het gelukkige werktuiglijke faamenftel, ook de maat, de fijnheid, de uitzetting en de wijzingen onzer levens- en zielenkragten beftemmen.

Mijne waarneemingen leeren mij, dat het de zenuwvloeiftof, welke ik, door aanraaking, een en ander heb medegedeeld, en geenzins mijn wil zij«, (hij mag dan zo vast en gel'chikt wcezen als hij. kan!_) waardoor ik in dien anderen eene

fcher«.