Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN HEERE DE JUSSIEU. iai

Handigheid naar binnen te drijven; dezelve aan elk afzonderlijk perfoon medetedeelen, en ze van den een tot den anderen te doen rondloopen. Deeze daad word nog vermenigvuldigd , dooide eigenlijke gezegde magnetifche behandelingen, die, of in verbindtenis met een ander, of ©ok wel geheel alleen ondernomen worden.

Voor 't overige beftaan de behandelingen, in wrijven of ftrijken, in enkel aanraaken, in de beweeging van den conduclor of van een vinger voor den gemagnetifeerdwordenden perfoon.

Onder de daardoor veroorzaakte werkingen, zijn eenige inwendig.

Als bij voorbeeld:

Eene gevoelige warmte aan dat gedeelte des lighaams, 't welk door de ftaafjes van het Baquet aangeraakt word, — en een bevinding van vvclgefteldheid of ongefteldheid, door de voorl'chreeven behandelingen veroorzaakt.

Andere werkingen zijn uitwendig.

Waartoe men dan brengt •

Het geeuwen en uitrekken,

Uitwaazemingen.

Het fchreijen.

Het lachen.

Zigtbaare blijken van onrust.

Ligter of zwaarer zenuw- en ftuiptrekkingen.

Slaapen.

Zinneloosheid en meer dergelijken.

Men had ons de manier, om dit alles te be* werkftelligen, getoond, zo dat wij foortgeiijke aandoeningen zelf konden voortbrengen,

H $ Eq-