Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Bij de Drukkers dezes zijn, onder anderen, de volgende boeken van de pers gekomen en alom verzonden:

Nederlands Placaat- en Rechtskundig Woordenboek, behelzende al het geen, door de H. M. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de Ed. Groot Mog. Heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegfte tijden, bij Placaaten, Refolutien en Ordonnantiën vastgefteld is; als mede de oude Grondwetten, Privilegiën en Costumen van deeze Landen en van derzelver onderhoorige Steden, Dorpen en Heerlijkheden, eerfte Deel, de Letteren A. en B. inhoudende. . . . . . fl

Het tweede en de volgende deelen zullen fpoedig worden uitgegeven.

Peter Paars, in vijftien Boeken; door I-odewijk Baron van holberg, twee Deelen, in Octavo, op het for.maat van 's Mans andere werken. . ƒ a:ï©:-

Merkwaardige Levensbefchrijving van een zeer zonderling geleerd man, jo-

HAN WOLFGANG brenk, Onlangs

in hoogen ouderdom te Anfpach overle» den; die in zijn veertigfte jaar tot den Joodfchen Godsdienst overging en zich deed befnijden; door den Heer will. Hoogleeraar op de Univerfiteit te Anfpach. • • - • /*:I4:"

De