Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i» DISSERTAT10 JURIDICA

nefcit, an fit homo fin , an alieni Juris; fervum autem face re non poffe teflamentum, res ipfa docet, cum non fk civis, & praeterea omnia domino fuo acquirat. —

Servus miles effe" nequit L. n. ff. de re militari. imo fi quis fervus miles faótus fuerit, capite punitur d. L. u., adeoque primum conflare debet, an quis fit liber, antequam miles eligi poffit.

Filius vero familias faltem de Bonis Caftrenfibus & quafi Caflrenfibus (licet de poflremis tantum Jure communi teftari queat) potefl Jure militari teflari, & in illis pro Patrefamilias habetur. Pr. Inft* de teft. mil.

Quod ad teflamentum ejus, qui ab hoflibus captus eft: diftinguendum, utrum teftatus fit apud holles, quo cafu non valebit, cum ab initio nullum fuerit; an ante captivitatem fecerit teflamentum; ppftremo enim cafu teflamentum ejus femper valebit; fi enim redierit ratum erit Jure Poflliminii, quo captus omnia fua Jura priftina recuperat. Eo vero cafu, quo apud hoftes decefferit, valet ex Lege Cornelia , qua fingitur eo momento ,quo captus eft, in civitate decefliffe L. 12. ff. qui teft. fac. poff. L. 6. L. 18. ff. de Capt. & poftl. reverf.

§. 13. Surdus quoque & mutus miles Jure militari teflamentum facere poteft, L. 4. ff. de teft. Mil. cum pagani id impetrare deberent. L. 7. ff. qui teft. fac. poff. Cum vero milites fieri prohibeantur coeci, muti,furdi, claudi, & fimiles, L. 13. §. 3. ff. de Re militari, patet hic intelligi debere eos, qui per accidens per vulnus, aut per morbum aliave saufa furdi & muti faóli funt.

Illud.

Sluiten