Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generale Inflru&ie, waar naar de Concherges en Eoutefeus in de Nationaals Gebouwen van de eerfle en tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafjchen Volks, als mede in de Departementen, voorheen by de geweeze Staaten Generaal betrokken, geemploijeerd wordende, zich zullen hebben te gedragen.

Art. i.

De Concherges zullen het verëischte toezicht hebben over, en de bezorging moeten doen in de Vergaderzaalen , en alle verdere Apartementen in de bovengemelde Nationaale Gebouwen en derzelver gevolgen, Comptoiren, Bibliotheeken en Charterkamers, zoo als dezelve door of van wegen het Vertegenwoordigend Lichaam, met den aankleeve van dien, betrokken, of door andere Collegiën, Commisfiën , Bureaux, enz. geoccupeerd worden, met derzelver Vestibules, Trappen, Portaalen, Gangen, en Gaanderyën, de refpective Sousterrains, beneden Wooningen en Vertrekken, Zolders, en wat verder die Gebouwen concerneert.

2.

Zy zullen, ieder in zyn Departement, zorge dragen, dat alle de Zaaien , Vertrekken en Pasfagiën , behoorlyk fchoon gehouden, geveegt, ge doft, gelchrobt, _ ge~ fchuurt en geboent, ofte op andere wyze naar den eisch afgedaan en in orde gehouden worden; en na het fcheiden der Vergaderingen, alle de Laaken-beklccdzelen, en andere Stofferingen, de Zittingen in de Vergaderzaalen , de Kleedingen op de Bureaux, Tafels, Stoelen, Tapyten, en wat iets meer is, overal, waar dezclva zich bevinden, telkens, als zulks noodig zal zyn, ftyf laten aiborftelen en veegen; insgelyks alle verdere Meubilen, van welken aart ook, doen fchoon maaken; — in de Sto ft A baar-

Sluiten