Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E * 1

garden alles ,n orde brengen, Tangen en Schoppen af«oen,, voorts ook Inktkokers, Kandelaars, Snuiters, en alle verder blank Yzer, Koper en Tinwerk doen leb uitren, en voorts zoo aan als in de vertrekken, alles moeten veegen, ftoffen en reinigen, en irfsgelyks de Tribunes, gangen, Portualen, Trappen, cn alle verdere Pasfögiën zoo veel dqcnlyk rein en zuiver houden, vooral ook de Secreét-zitYingpn: en overal daar het noodig is Zand doen ltroijen; zorge dragende,-dat alles, voorliet aangaan der Vergaderingen''en ' Couimisfiën, in hehoorlyke or^ de zich bevindt, ook de Haug-lantaarnen, overal waar zicti dezelve bevinden of geplaatst moeten worden, fchoon houden, en alles, genoemd of niet genoemd:'naar den eisch moeten behandelen.' ' ' 1 I 3.

Zy zullen zorge draagen, dat direft na het fchcidea der Vergaderingen by alle bekwaame gelegenheden, de Zaaien en Vertrekken gelugt worden , zullende de Con^ cherge van de eerfle Kamer met het opzetten dcrRaamen tegen de Binnenplaats, dok tegen' het Binnenhof, en de Deuren der Inbunes, zich hierömtrent' bevlytigen.

_ Telkens, als het noodig zal zyn, zullen alle Zaaien en Vertrekken geheel moeten fchoongemaakt, en alle Houtwerken, en Betimmeringen afgedaan worden, dè Glazen gewastenen en fchoongemaakt, gebruikende by de eerfte Kamer, voor die R'aamen, welke met geene Spiegelglazen geflopt zyn het daar voor zvnde Kamerfpuitjen; zonder daartoe een Glazemaaker te mogen emploijeeren; — by de tweede Kamer insgelyks voor zoo verre dit prafticabej zal zyn, en by het derde Departement confonn het Contract daar 'van met den Gtazëmaker aangegaan.

Op eeB,enbekwaarneri tyd na deSfooking, in het voorjaar. zullen de Gebouwen ih het generaal moeten fchoongemaast worden, cn alles gerepareerd en in orde gebragt; zuüende de refpecdye Concherges, ieder in zyn Departement, het geene dat niet door de Vrouwen en vasté

ïaw?n v;erric!u wordcn' sdyk a!s het scho°«-

Oiaaken der Spiegel-Tuiten, en in andere Raamen, die uitgenomen, of droog fchoongemaakt moeten worden, öc,s > Glazc Kroonen enz. waar dezelve-zich moch-

Sluiten