Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 4 >

ÉÉRSTE HOOFDSTUK

VAN DE LEDEN.

J)rieerlei Leden*

De Leden dezer Academie zijn drieërlei, als: Leden van tetdienften, gewoone Leden, en buitengewoone werkende Leden.

Zfi/f» verdienften*

Leden van verdienften zijn zoodanige Leden , welke door hunne uitffeekende bekwaamheden in een der vakken van Kunst, bij deze Academie beoefend wordende, aan dezelve tót eere kunnen verftrekken , en , uit dien hoofde, vrij zijn tan alle toelagen, ten zij zulks uitdruklijk anders begeerende*

s. i

Gewoone Leden.

Gewoone Leden zijn beoefenaars, begunftigers of bemin?4 naars der Kunften, ter welker bevordering deze Academie is opgericht, het zij dezelve alhier, of elders woonachtig zijn. Deze Leden zijn gehouden, om de bij de Wetten bepaalde gewoone toelagen te betaalen , het zij zij eenige der gemelde Kunften in dit Initituut als werkende Leden mede beoefenen, ®f niet.

Sluiten