Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 21 )

$s »•

Algemeene rekening.

Op de jaarlijkfche algemeene Vergadering, zal de Penningmeefter rekening en verantwoording doen. Wanneer deze rekening door de tegenwoordig zijnde Leden zal zijn goedgekeurd, zal dezelve door twee der Beftuurderen, en door twee Leden, niet tot het Beftuur bchoorende, ondertekend worden.

§• 12.

Pligt van den Secretaris.

De Secretaris zal behoorlijk aantekening houden van al het geen , zoo op de algemeene Vergaderingen als op die der Beftuurderen zal beflooten worden.

$. 13-

Refumptie.

Op iedere vergadering zullen de notulen der voorige vergadering gerefumeerd worden.

§. 14.

Verdere pligt van den Secretaris.

Voords zal de Secretaris alle buitengewoone vergaderingen befchrijven, de convocatie-biljetten en diplomata tekenen en afzenden, en zoodanige briefwisfeling houden, als Beftuurders zullen noodig keuren.

»5.

Sluiten