Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( IO )•

ART. V I.

De Muficq-Meesters zyn gehouden zig Punétuëelyk te gedragen na den inhoud van dit Reglement, en dus ook van al het geene het welk hier tegen word gedaan behoorlyk Rapport geven aan den Prssfident van hetComitté, mitsgaders van de gevalle Boetens aan den Auditeur.

ART. VIT.

Indien 'er onder hun eenige Disputen de Muficq betreffende mogten ontdaan, zullen zy zig moeten vervoegen by den Prefident van het Committé, die hun des noods in hunne Vergadering kan requireeren , aan welkers uitfpraak zy zig (liptelyk zullen hebben te gedraagen, terwyl zy verder in alle andere gevallen gelyk (taan met de Leden der -Gewapende Burgery, en ten opzigte der Discipline en Subordinantie aan dezelve Werten onderworpen zyn.

ART. VIII.

De Muficq - Meesters zullen Jaarlyks voor heilnftmëeren van hunne Difcipelen, genie»

ten,

Sluiten