Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

moeten blyveD, maarzy wenfchten kinderen der Eeuwige Zaligheid te worden,- en in den Hemel zouden zy betere kleederen krygen, die haar allerlieffte Jefus hen geeven zonde. —Zy wenfchten alleen Christenen te worden, om door dien Jefus, die de Kinderen „ en ook hen als Joodfche Kinderend heeft, zalig te worden.

Dit gelprek geëindigt zynde, wierden de Ouders in het vertrek by de kinderen gebragt. — Zy waren zeer aangedaan , omhelsden hunne lieve kinderen met een' vloed van traanen, en baden hun, met de teederfte woorden, dat zy toch met hen mogten weeder naar huis gaan.— Dan, alle traanen bidden en fmeekingen der Ouders, waren vrugteloos! Neen (zeiden de Kinderen)

Neen lieve Ouders! in deeze waereld nw „ meer', wy willen liever alle ellende onder„ gaan, als dat wy enze liefde tot den Heere „ Jefus zouden verloochenen." — De Ouders vielen de kinderen te voet, kusten hunne handen en voeten, befproeiden hunne aangezichten metontelbaare traanen, en baden lien, zy zouden zich tog laaten bevveegen, A 5 en

Sluiten