Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leere wilden aenneenien, maar datzy moesten weeder met hunne Ouders gaan.

Toen antwoorde de tweede Dochter, die door de Moeder onophoudelyk met hartbeweegende woorden gebeeden wierd, zeer bedaard. „ Ja myn UeveMoederPkwilgaarne n met u gaan, zoodraa gy hejluit een Chris9, ten te worden, en aan Jefus te gelooven „ die voor zondaaren aan het kruis geporven is-; en wild gy dan niet zalig woiden, zeo ga ik lan nooit, met u.ie

Hierop betuigden alle de Drie Kinderen eenpaarig voor de. Heeren Predikanten, dat zy nooit van hun voorneemen zullen veranderen, dat zy het kruis van Christus met vreugde wenfchen op zich te neemen, en alles willen ondergaan, zoozy maar gedoopt wierden. En waarby de Jongste Dochter van 8 Jaar en voegde, Heeren Predikanten I al wilde men my geen eetengeeven, zoo dat ik „ van honger zou moeten fterv.en, ik wil lie„ ver myn leeven verliezen, dan van mynen „ allerlitfft en Jefus ofte ft aan.

De Dominé vroeg, wat zy dan doen zouden,

Sluiten