Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 21 )

vaart dcczen koftbaaren fchat; en zoogywaarlyk jaloerfch zyt van uwe eer, voegt dan de vryheid van uw hart by die van uwe bediening.

Minder beheerfcht door de dwinglandy der driften, dan het gros der menfchen, zyt gy met fterker banden aan de gehoorzaamheid der rede verknogt; en de deugd verkrygt zulk een maate van gezag over U, als da fortuineer van verlooren heeft.

Gy wandelt op eene verhevene vlakte, maar omringd van fteilten; en de baan, waarin gy loopt, is hier en daar geteekend door de beruchte misftappen van hun, die door eene eerlooze eigenbaat, door eene ongeregelde zucht tot onafhanglykheid, nedergeftort zyn van het toppunt der eere, 't welk zy beklommen.

Sommigen hunner, den naam van Reedenaars onwaardig,' hebben hunne welfpreekendheid te huur gefteld; en zich het eerft in een' ftaat van flaverny brengende, hebben zy dus den beroemdften van alle leevensilandenaan de verachteJykfle aller driften onderworpen.

Het Publiek heeft deeze veile, deeze koop., baare zielen veracht, ea het veriies van hun fortuin is de rechtmaatige ftraf dier geenen B 3 ge-

Sluiten