Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 22 )

geweeft, welke» al hunne eer aan de gierigheid opgeofferd hadden.

Wederom anderen onder hen, ongevoelig voor den trek tot rykdommen,hebben zich zelvehniet in bedwangkunnenhouden. Hungeeft, onvatbaar voor eenige tucht, heeft nooit kunnen buigen onder het juk der geregeldheid en des gezags. Niet vergenoegd met achting te verdienen, hebben zy dezelve willen rooven.

Door de grootheid hunner eerfte en welgelukte poogingen gevleid, hebben zy zich ligteiyk wys gemaakt, dat de kragt van hunne welfpreekendheid de overmagt krygen konde op het gezag der wet.

Zonderling in hunne beflisfingen, vol van jaloezy tegens hunne medebroeders, vol van ftrengheid tegen hen, wier voorfpraak zy op zich genoomen hadden, vol van verachting voor alle menfchen, hebben zy hunne ftem en hunne raadgeevingen doen koopen ten pryze van al de grilligheid van een' geeft, die geene andere regels kent, dan de ongelyke beweegingen van zyn gefte'l, en dan de verwilderde invallen zyner verbeelding.

Welk eene groote vernaamdheid zy onder-

tus-

Sluiten