Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

moet, dan zult Ge die duurzaame ruft, dicm inwendigen Vrede fmaaken, die het merkteeken der onfchuld, en de belooning der wysheid is.

Gy zult dan de eer des Redenaars en de geruftheid des wysgeers genieten; en zoo gy met aandacht de uitbreiding van Uwen roem nagaat, zult gy dan klaar ondervinden, dat de onafhanglykheid van de Fortuin U boven Uwe medemenfchen, en dat Uwe afhanglykheid van de deugd U boven U zelve verheven heeft.

E Y N D E.

Sluiten