Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«£ iS >

meld Collegie, Rhijnlands Ingelanden, in ftaat cefteld hadde, om zoodanige verkiezing over het Collegie van Hoofd-Ingelanden te doen, als waar toe deeze Vergadering op heden zal werkzaam zijn: en tevens voor de geregelde orde , waarmede zij Gecommitteerden deeze Vergadering hadden georganifeerd. .

Hebbende daar op de Comrnisfie uit het CoIIe, de van Hoofd-Ingelanden, na het fuppediteeren eener lijst van de Leden, hetzelve Collegie uitmaakende, zig uit deeze Vergadering geabfenteerd,

Alvoorens de Vergadering tot derzelver werk* zaamheden was overgegaan, hebben de Burgers Qtto Barendsz, Leonardus van der 4ar en jan yan der Son, van wegen Ingelanden van Soeterwoude ter deezer Vergadering gedeputeerd j ken. nisfe gegeeven van den fpeciaalen last, waarmede zij door hunne Committenten waren gechargeerd, en houdende „ dat zij Gecommitteerdens (ter , Vergadering van Rhijnlands Gedeputeerde Ingelanden heden voormiddag gehouden) zouden

reclameeren, het recht Ingelanden van Soeter-

woude, bij het gefanclioneerd Reglement op het „ Beftuurvan Rhijnland, competeerende; om des

noods tegen de inbreuk daar op, het zij bij de ,, Wetgeevende Vergadering, het zij bij zoodanig

ander Collegie, als zij zouden vermeenen te *' behooren, zoodanige demarches te doen, als

hun tot behoud van hun goed recht des wegens,

toekomt; zonder daar door te willen anticipee„ ren op zoodanige Reglementen, als op een al„ gemeen Dijksr Beftuur in tijden wijlen mogten) „ werden voorgedragen." En met verdere last,, „ dat zij Gecommitteerden het geene voorfchree„ ven is, ook op deeze Kies-Vergadering be„ hoorlijk zouden doen gelden. En indien ech„ ter mogt werden goedgevonden, met de Re„ motie en verandering der perfoonen in het Cü$„ legie van Hoofd ingelanden van Rhijnland, „ VQorttegaan; daar tegen wel expresfclijk te

„ pro-

Sluiten