Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C67)

Iichoren is, zingt, waardoor zyn vriend «blondel de trefrendfte blyken van blydlifcbap geeft, richard bei kent blondfl «Welke de So'daaten ziende naderen, al idiuflend'! veilcheiriene grimallen maak', De gouverneur vtrzeld van eenige Sol. itiaalen doet richard naar binnen gaan, Hterwyl eenige andere Soldaaten zig meesliter van blondel maaken en hem tot «voor aan op bet Toneel lleepen dreigenIde hem naar 't gevangenliuis te zullen ibrengen, blondel vezodtt hen medelyiden met zyne blindheid te willen hebben en zegt dat hy noodzaaklyk den gouverifjF.ur moet ipreeken. florestan komt lier op te voorfchyn en doet op blon«els verzoek de Soldaaten ter zyde gaan, t.vaar op blondel den gouverneur wys maakt dat laurette hem tot denzelfderj gezonden heeft en hem dien nach ontfanaen zal , indien by eenig middel weet te vinden om aan haar buis te komen alwaar lilien nagt, ter eere van de voorname me, welke by baren varier gehuisvest is, :een vreugdefeest gegeeven zal worden. iHy fpreekt voords Wet den gouverneur ilif dat deezen hem in't byzyn davSeldas. t',en hekyven moet om aan dezelven geen argwaan te geeven. florestan toont zig lilus zeer gebelgd dat blondel om een geiringe zaak net Guarnifoen verlloord heeft, ifvaar op de Soldaaten hem gevangen willen

Sluiten