Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "8 )

üist eert gezond en lmaaklyk- voedzel voor den honger, hunne zindelyke en eenvoudige tafel'.

De beminlyke Eenvoudigheid, die lieve Gezelüni.e der onnozelheid, bedekte voor haare waarde voedfterlingen die zonden en ondeugden welken de zoge»4 naamde befchaafde welgemanierdheidteelt. Een uitftekend gezond verlïand, zonder gellepenheid van vernufr, blonk' in de VVysheid hünner onberispelykeStaatkunde uit. Nooit verftompten zy dat gezond verirand op mirt nutte , dartnieuwsgierige Wetenfchappen, diegeenti de minlre gemeenlcbap hebben , noch' uiet de famenleeving, noch met het waate heil des menlchdoms. Bit uee* èendlyke goed was hen dierbaarer dan bet klatergoud der fchynfchoone mode of eene ydele bel'chaafdheid dte verre van jjit de rede voord te vloeien de- rede haare wettige heerfcftappy ontweldigt om tene verfoeil.vke dwinglandy over haaf te oelTenen, en deeze befchaafdheid waa hen, ten alle gelukken, onbekerd.

Eene natuurlyke onnozelheid was bet Uigilnoer hunner manieren. Nimmer verzaakten zy hunne opiegtbeid en goe'de trouw: nimmer fcheen her in hen te .kunnen vallen, dat woorden dienen konden om iemand te bedriegen, ook dachten $f niet eens urn de gaavsn van fpreekeo

Sluiten